Türkiye'de Yenilenebilir Enerji

Türkiye'de yenilenebilir enerji, 2005'te çıkartılan Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) ve AB'ye uyum kapsamında 2011-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı (YEEP) ile resmi bir alt yapı kazanmıştır. Türkiye brüt elektrik enerjisi tüketimi 2014 yılında 257,2 milyar kWh olarak gerçekleşirken 2015 yılında bir önceki yıla göre %3,3 artarak 265,7 milyar kWh seviyesine ulaşmış, elektrik üretimimiz ise bir önceki yıla göre (252,0 milyar kWh) %3,9 oranında artarak 261,8 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik tüketiminin 2020 yılında yüksek senaryoya göre yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh'e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357,4 TWh'e ulaşması beklenmektedir. 2016 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla sisteme toplam 4.926 MW'lik yeni santral eklenmiş olup kurulu gücümüz 2016 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 78.072 MW seviyelerine ulaşmıştır.

Seçelektrik.com portföyünde yer alan elektrik tedarikçileri toplam 900 MW kurulu güce sahip olup yılda toplam 4.5 milyar kWh elektrik üretmektedirler.  Seçelektrik’in tedarikçilerinden hemen size özel teklif alabilir, tüketiminize uygun bir elektrik tarifesine geçebilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

-Hidroelektrik

 Hidroelektrik santraller; çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, uzun ömürlü, işletme gideri çok düşük dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır. Ülkemiz teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin %1'i, ekonomik potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16'sıdır.Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik kaynaklarımızın teorik hidroelektrik potansiyeli 433 milyar kWh olup teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel 140 milyar kWh/yıl'dır.  2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle, işletmede bulunan 579 adet HES ile 26.323 MW'lık kurulu güce ve toplam kurulu gücün yaklaşık %33,7'sine karşılık gelmektedir. 2015 yılında elektrik üretimimizin, %25,6'sı hidrolikten elde edilmiştir.

-Rüzgar

 Türkiye'de ilk rüzgar santrali 1998 yılında İzmir'de kurulmuştur. 2015 yılında Rüzgar Enerji Santralleri ile 11.543.059.498 kWh elektrik üretimi yapılmıştır. 2016 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla işletmede olan lisanslı 167 Rüzgar Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 5.286,00 MW'dır. Bugün tükettiği enerjinin yaklaşık %4,4'ünü rüzgar santrallerinden karşılar.

 Devreye alınan 164 santralin bir kısmı henüz lisans kurulu gücü kadar kurulu güce erişmemiş olup inşası devam etmektedir. Bu kapsamda bir kısmı devreye alınan santrallerin de tam kapasite devreye girmesi ile 917 MW kapasiteli ilave rüzgar türbini devreye girmiş olacak ve kurulu güç 6.320 MW kapasiteye ulaşacaktır.

-Güneş

Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Lisanssız elektrik üretim santrallerinin kurulmasıyla birlikte 2015 yılı sonu itibarıyla güneş enerjili santral sayısı 362 olarak görülürken bu santrallerin toplam kurulu gücü ise 248.8 MW’dir. Enerji Bakanlığı'nca 2023 hedefine göre; en az 3000 MW lisanslı PV santral kurulu gücüne ulaşılması hedeflenmektedir.

-Jeotermal

Jeotermal enerji yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir. Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığından oldukça yüksek jeotermal potansiyele sahip olan bir ülkedir. Ülkemizin jeotermal potansiyeli teorik olarak 31.500 MW'dir. Ülkemizde potansiyel oluşturan alanların % 79'u Batı Anadolu'da, % 8,5'i Orta Anadolu'da, % 7,5'i Marmara Bölgesinde, % 4,5'i Doğu Anadolu'da ve % 0,5'i diğer bölgelerde yer almaktadır. Türkiye enerjisinin %1,4’ünü jeotermal enerjiden karşılar.

-Biyoyakıt

Türkiye'de bulunan 81 Biyogaz, Biyokütle, Atık Isı ve Pirolitik Yağ Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 464,80 MW'dir.

Faturam TL, HEMEN FATURAMI DÜŞÜRMEK İÇİN